แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

12-17 ปี ช่วงชั้นที่ 3 – 4

ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์
ในโรงเรียนคู่เครือข่าย One Hospital One School (OHOS) เขตสุขภาพที่ 7