แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์
ในโรงเรียนคู่เครือข่าย One Hospital One School (OHOS) เขตสุขภาพที่ 7