คำปฏิญาณ

เป็นเยาวชนคน “เก่ง” และ “ดี” TO BE NUMBER ONE

ข้าพเจ้า

ภายใต้สังคมไทยยุคดิจิทัล และเตรียมความพร้อมรับมือ “โรคติดเกม”

ขอปฏิญาณตนว่า

ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจะเคารพและเทิดทูนไว้ ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคำสอนของศาสนา บิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกเมื่อ

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ รู้ตระหนักถึงผลเสียของการเล่นเกม รู้จักประมาณตนให้เล่นเกมแต่พอดี ไม่ให้เกิดผลเสียต่อชาติบ้านเมือง เพื่อความสงบสุขร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติสืบไป