แบบประเมินความสุขคนไทย

Thai Happiness Indicators (TMHI – 15)

1/2

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป


 
ปี
 
 
 
 
 
บาท/ปี
 


 
คน
คน
คน
2/2

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความสุขคนไทย

คำถามต่อไปนี้จะเป็นคำถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ข้อ คำถาม คำตอบ
1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
2 ท่านรู้สึกสบายใจ
3 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
4 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
5 ท่านรู้สึกผิดหวังในตนเอง
6 ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์
7 ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
8 ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงที่เกิดขึ้น
9 ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
10 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์
11 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
12 ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
13 ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
14 หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าคนในครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
15 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน